Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn quốc tế GTVT mời hợp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 vào 9h ngày 10/12/2014